แนวทางการจัดการชมรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬาอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ