แบบจำลองเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Sensitivities Of Diesel Particulate Filter Clean And Loading Models", 2015 International Conference on Mechatronics and Mechanical Engineering, 16 กันยายน 2015
Publish Year National Conference 4
2016 exนางสาววิวรรณ คงทรัพย์, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การจำลองการคืนสภาพแบบแพสซีฟที่ควบคุมไม่ได้ของตัวกรองมลพิษอนุภาค", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 5 - 8 กรกฎาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2014 exเจน เปล่งเกียรติกุล, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสมรรถนะ อัตราการบริโภคเชื้อเพลิงและการปล่อยมลพิษของรถจักรยานยนต์ด้วยโปรแกรมการจำลองการทำงานของยานพาหนะ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๒ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exโกสินทร์ อุบลศุข, exสิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การทำนายผลการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จากแบบจำลองเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาในเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วม", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1, 23 พฤษภาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exโกสินทร์ อุบลศุข, exสิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจำลองสมการปฏิกิริยาจลนพลศาสตร์เพื่อลดก๊าซมีเทนภายในแบบจำลองเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1, 23 พฤษภาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย