การเปรียบเทียบวิธีการปลูกข้าวแบบต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและค่าใช้จ่ายในการทำนา