การพัฒนาสูตรกุ้งพันอ้อย

  • บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณสุพงศ์ วังถนอมศักดิ์)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2555-2556)

  • inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์