ประสิทธิผลหน่วยการเทียบโอนประสบการณ์อาชีพที่ยึดสมรรถนะสาขางานเทคนิคยานยนต์