ค่าโลหิตวิทยา และอัลตร้าสรักเจอร์ของเซลล์เม็ดเลือด และการศึกษาไฟโลเจนีของปรสิตในเลือดที่พบในนกแสก