พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล, อาจารย์, inนางสาวศุภาภาส คำโตนด, อาจารย์, "The Behaviors of Mass Media Exposure and Usage for English Skills Improvement of University Students", Journal of Teaching and Education , ปีที่ 03, ฉบับที่ 02, ธันวาคม 2014, หน้า 153-161
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล, อาจารย์, inนางสาวศุภาภาส คำโตนด, อาจารย์, "The Behaviors of Mass Media Exposure and Usage for English Skills Improvement of the University Students", International Journal of Arts and Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines , 26 - 30 พฤษภาคม 2014, Boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา