การศึกษากระบวนการเพิ่มสารกาบาข้าวกล้องงอกอินทรีย์ด้วยชาเขียว

  • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556

  • inนางพัชรี ตั้งตระกูล

  • inนางพัชรี ตั้งตระกูล

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์