การผลิตไบโอเอทานอลจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทยโดยใช้เชื้อรากลุ่มเส้นสาย, Monascus sp.

Publish Year National Conference 1
2013 exจักรภัทร เอ่งล่อง, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอเอทานอลจากน้ำสกัดจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทยโดยใช้เชื้อรากลุ่มเส้นสาย , Monascus sp.", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, จังหว้ดเชียงราย ( The 29th National Graduate Research Conference, Mae Fah Lung University, Chang Mai, Thailand, 24-25 October 2013), 24 - 25 ตุลาคม 2013, เชียงราย ประเทศไทย