โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับแม่พิมพ์รวดเร็วและวัสดุแบบไล่สัดส่วนของส่วนผสม

  • ทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก มก. ต่อเนื่อง ๓ ปี ในส่วนของมหาวิทยาลัย ๗๕% จากเงินรายได้ส่วนกลาง มก. ปี ๒๕๕๔ จากรายการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ มก. (เงินอุดหนุนทั่วไป)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2554 (2554-2557)

  • inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

  • inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exนพพร บึกแว่น, exกิตตินาถ วรรณิสสร, exรัฐพล จันทร์ช่วงโชต, "การสร้างแม่พิมพ์รวดเร็วสำหรับงานเป่าขึ้นรูปขวดพลาสติก", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย