การศึกษากลไกการติดเชื้อในระยะเริ่มต้นของ Ralstonia solanacearum ในมะเขือเทศ