ความสัมพันธุ์ของยีนสุกร IF16,JHDM1A,CYP21,DECR1 and ACL กับคุณภาพเนื้อในสุกรสายพันธุ์ทางการค้า