การดัดแปลงโครงสร้างวัตถุดิบอาหารด้วยการผ่านไมโครเวฟเพื่อพัฒนาอาหารสาหรับการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ (Oreochromis niloticus)