ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศกับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไวรอยด์ และ ไฟโตพลาสมา

Publish Year National Journal 3
2015 exวาสนา รุ่งสว่าง, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาโรคแห้งตายในข้าวโพดหวาน", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 42-58
2015 exปริเชษฐ์ ตั้งกาญจนภาสน์ , exหทัยรัตน์ เจือนาค, exนิอรวรรณ แซ่ล้อ, exสุกัญญา หนูชู, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อ Grapevine yellow speckle viroid 1 และ 2 (GYSVd-1 และ 2) สาเหตุโรค Grapevine Yellow Speckle ด้วยวิธี RT-PCR", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 68-84
2013 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, exปริเชษฐ์ ตั้งกาญจนภาสน์ , exวิภา เกิดพิพัฒน์, "การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) และ Pepper chat fruit viroid (PCFVd) ในพืชวงศ์ Solanaceae", วารสารวิชาการเกษตร , ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 108-122
Publish Year National Conference 1
2013 exปริเชษฐ์ ตั้งกาญจนภาสน์ , inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, exวิภา เกิดพิพัฒน์, exJiraporn Porsoongnurn, "การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) และ Pepper chat fruit viroid (PCFVd) ในมะเขือเทศ", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2556 เซ็นทาราคอนเวนชันเซนเตอร์ ขอนแก่น , 26 พฤศจิกายน 2013 - 28 พฤศจิกายน 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย