การใช้กลุ่มแมลงนำในการประเมินทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มนำ

Publish Year International Journal 1
2013 exน.ส พนมวรรณ อยู่พร้อม, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aquatic insect communities and water quality in wetland, Northern Thailand", Journal of Applied Sciences in Environmental Sanitation, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2013, หน้า 161-169
Publish Year National Conference 1
2012 exพนมวรรณ อยู่พร้อม, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้กลุ่มแม่น้ำเป็นดัชนีชีวภาพในการประเมินคุณภาพน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5, 8 กันยายน - 6 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)