ความหลากหลายและนิเวศน์วิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรฐิกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์

Publish Year International Journal 12
2016 exNutaratat, P, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exArunrattiyakorn, P, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Indole-3-acetic acid biosynthetic pathways in the basidiomycetous yeast Rhodosporidium paludigenum", ARCHIVES OF MICROBIOLOGY, ปีที่ 198, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2016, หน้า 429-437
2016 exNasanit, R., exJaibangyang, S., inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeast diversity and novel yeast D1/D2 sequences from corn phylloplane obtained by a culture-independent approach", Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology, ปีที่ 109, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2016, หน้า 1615-1634
2015 exNasanit, Rujikan, exKrataithong, Kultara, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Assessment of epiphytic yeast diversity in rice (Oryza sativa) phyllosphere in Thailand by a culture-independent approach", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 107, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2015, หน้า 1475-1490
2015 exJindamorakot, Sasitorn, exAm-In, Somjit, exKaewwichian, Rungluk, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yamadazyma insecticola f.a., sp nov and Yamadazyma epiphylla f.a., sp nov., two novel yeast species", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 1290-1296
2015 exKaewwichian, Rungluk, exJindamorakot, Sasitorn, exAm-In, Somjit, exSipiczki, Matthias, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Hannaella siamensis sp nov and Hannaella phetchabunensis sp nov., two new anamorphic basidiomycetous yeast species isolated from plants", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 1297-1303
2015 exPannida Khunnamwong,, exJanjira Surussawadee, exSasitorn Jindamorakot , exJose? R. A. Ribeiro, exAllen N. Hagler, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Occultifur tropicalis f.a., sp. nov., a novel Cystobasidiomycetous yeast species isolated from tropical regions.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology., ปีที่ 65, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 1578-1582
2015 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, exRujikan Nasanit , inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Assessment of endophytic yeast diversity in rice leaves by a culture-independent approach", Antonie van Leeuwenhoek , ปีที่ 108, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2015, หน้า 633-647
2015 exSurussawadee, Janjira, exJindamorakot, Sasitorn, exNakase, Takashi, exLee, Ching-Fu, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Hannaella phyllophila sp nov., a basidiomycetous yeast species associated with plants in Thailand and Taiwan", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า 2135-2140
2015 exNasanit, Rujikan, exTangwong-O-Thai, Apirat, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "The assessment of epiphytic yeast diversity in sugarcane phyllosphere in Thailand by culture-independent method", FUNGAL BIOLOGY, ปีที่ 119, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า 1145-1157
2014 exKeeratichaiyanan Junyapate , exSasitorn Jindamorakot , inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yamadazyma ubonensis f.a., sp. nov., a novel xylitol producingyeast species isolated in Thailand", Antonie van Leeuwenhoek, ปีที่ 105, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2014, หน้า 471-480
2014 exนายภูมิน นุตรทัต, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Plant growth-promoting traits of epiphytic and endophytic yeasts isolated from rice and sugar cane leaves in Thailand", Fungal Biology, ปีที่ 118, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม 2014, หน้า 683-694
2013 exKaewwichian, R., exKawasaki, H., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Wickerhamomyces siamensis sp. nov., a novel yeast species isolated from the phylloplane in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 63, ฉบับที่ PART4, เมษายน 2013, หน้า 1568-1573
Publish Year International Conference 2
2015 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, exดร.รุจิกาญจน์ นาสนิท, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Diversity of culture-independent endophytic yeasts from sugarcane leaves in Thailand", ISSY 32 (32nd INTERNATIONAL SPECIALIZED SYMPOSIUM ON YEASTS: YEASTS BIODIVERSITY AND BIOTECHNOLOGY IN THE TWENTY-FIRST CENTURY) , 13 - 17 กันยายน 2015, Perugia สาธารณรัฐอิตาลี
2015 exผศ.ดร.รุจิกาญน์ นาสนิท, exนางสาวโสภิณ ใจบางยาง, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Diversity of epiphytic yeasts in phyllosphere of corn in Thailand by culture-independent approach", ISSY32 [32nd International Specialized Symposium on Yeast: Yeast Biodiversity and Biotechnology in the Twenty-First Century), 13 - 17 กันยายน 2015, Perugia สาธารณรัฐอิตาลี