การประยุกต์ใช้แคตตาลีสที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าในการลดมลภาวะรถยนต์เชื้อเพลิงร่วม