การพัฒนาเลือดเป็ดเพื่อการบริโภค

Publish Year National Conference 1
2013 exPreechaya Rungwikrikarn, exKamonluk Klungsiri, exNuntiya Nooiad, inนางสาวอารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Porcine Blood for Human Consumption", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1 ปี 2556 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต) , 18 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย