การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์ของข้าวป่า Oryza rufipogon และ O. nivara ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม