การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษผ่านระบบการเรียนรู้แบบสองภาษา