การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการโลจิสติกส์ผักแบบครบวงจร