การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1