การควบคุมโรคของพืชผักตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อราโดยชีววิธีด้วยการใช้จุลินทรีย์ปฎิปักษ์

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exน.ส.วลัยลักษณ์ ศรถวิล, exน.ส.บุษญา สัมฤทธิ์ดี, "Efficacy of Antagonistic Bacteria for the Control of Fusarium Wilt of Cucumber Caused by Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum", ธhe 5th Asian Conference of Plant Pathology, 3 - 6 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ณัฐสุดา คำยอด, exน.ส.อนุสรา ตะเคียนเกลี้ยง, "Efficacy of Antagonistic Bacteria for the Control of Cucumber Seedling Damping-off Caused by Pythium aphanidermatum", The 5th Asian Conference of Plant Pathology, 3 - 6 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2013 exวสันต์ ชูชาติ , inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคราน้้าค้างของแตงกวา ที่เกิดจากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exอนุสรา ตะเคียนเกลี้ยง, exบุษญา สัมฤทธิ์ดี, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียจากดินรอบรากแตงกวาและชีวภัณฑ์ของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเน่าระดับดิน และรากเน่าของกล้าแตงกวา", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exวลัยลักษณ์ ศรถวิล, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรครากเน่า ของต้นกล้าแตงกวาสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium sp.", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exณัฐสุดา คายอด, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Pythium aphanidermatum สาเหตุโรคเน่าระดับดินของต้นกล้าแตงกวา", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย