การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ข้าวฮางเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับฉลากโภชนาการ

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of chemical compositions and bioactive compounds of non-germinated and germinated black Hang rice", Starch Update 2013: The 7th International Conference on Starch Technology, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย