การวิจัยและพัฒนาระบบถาม-ตอบชั้นสูงเพื่อให้บริการความรู้ด้านการเกษตร

Publish Year International Trademark 1
2019 inดร.หัชทัย ชาญเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชานนท์ อ่อนมั่น, exนาย ธีรวัฒน์ ตออำนวย, inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, "ระบบและวิธีการสืบค้นราคาสินค้า", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2019