ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้วิชาค่ายพักแรมและการศึกษานอกสถานที่

Publish Year National Journal 1
2015 inนางสาวนพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรพงษ์ แย้มงามเหลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพรเทพ ราชรุจิทอง, อาจารย์, "ประสิทธิผลการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพโครงการค่ายผู้นำนันทนาการ", วารสารสุขศึกษาพลศึกษาและสันทนาการ , ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 91-102
Publish Year National Conference 1
2014 inนางสาวนพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรพงษ์ แย้มงามเหลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพรเทพ ราชรุจิทอง, อาจารย์, "ประสิทธิผลการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพโครงการค่ายผู้นำนันทนาการ", บทบาทของกิจกรรมทางกายกับการพัฒนาเยาวชน, 28 พฤศจิกายน 2014, อำเภอเมือง นครราชสีมา ประเทศไทย