ลักษณะทิศทางลมที่มีผลจากโครงสร้างกายภาพภายในเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร