อัลตร้าสรักเจอร์และลักษณะความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเฮปาโตซูนที่พบในงูในประเทศไทย

Publish Year National Conference 3
2012 exนางสาวธันยกร ชลาลัย, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, exนายทักษะ เวสารัชชพงศ์, "Comparative morphometry and ultrastructure of Hepatozoon species infected in Mangrove snake (Boiga dendrophila melanota) and King cobra (Ophiophagus hannah)", International Conference on Vetrinary Science, IICAB, APHIS, FAO Joint Sumphosiums "ASIA WEB FOR WORLD FOOD SECURITY", 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาวธันยกร ชลาลัย, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, exนายทักษะ เวสารัชชพงศ์, "Molecular characterization of Hepatozoon species infected in Mangrove snake (Boiga dendrophila melanota), Monocellated cobra (Naja kaouthia) and King cobra (Ophiophagus hannah)", VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC 2012), 13 - 16 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, "ลักษณะของปรสิตในเลือดของงู", วิทยาศาสตร์ของงูและงูพิษในประเทศไทย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา, 20 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย