การวัดความยาวข้าวโพดฝักอ่อนแบบไม่กจำกัดทิศทางการจัดวางด้วยวิธีถดถอยซ้ำที่แข็งแกร่ง

Publish Year National Journal 3
2014 inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดแยกขนาดกุ้งซูซิโดยวิธีถดถอยแบบทำซ้ำ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 289-292
2014 inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวัดความยาวข้าวโพดฝักอ่อนด้วยการเข้ารหัสแบบรันเลนท์และวิธีถดถอยแบบทำซ้ำ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2014, หน้า 895-904
2013 inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวัดความยาวข้าวโพดฝักอ่อนโดยไม่จำกัดทิศทางการจัดวางด้วยวิธีถดถอยซ้ำที่แข็งแกร่ง", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013