การสำรวจสิ่งมีชีวิตกลุ่มแมงมุม แมงป่องเบื้องต้นในประเทศไทย และผลของการใช้สารเคมีเกษตรต่อแมงมุมที่พบในพื้นที่เกษตรกรรม

Publish Year International Journal 3
2017 exOnd?ej Ko?uli?, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRadek Michalko, "Lethal and sublethal effects of Embelia ribes and two commercial pesticides on a generalist predator", Journal of Applied Entomology, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 00, สิงหาคม 2017 - มกราคม 2018, หน้า 1-9
2017 exRadek Michalko, exOnd?ej Ko?uli?, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "Behavioral predictability in a lynx spider is interactively influenced by mean behavior, prey density, and an insecticide", Current Zoology, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 122017, กันยายน - พฤศจิกายน 2017, หน้า 1-8
2015 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "Representatives of spider families (Arachnida: Araneae) in experimental plots of physic nut plantations (Jatropha curcas L.) in Kampaeng Saen Campus of Kasetsart University, Thailand", Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ปีที่ 63, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2015, หน้า 425-431
Publish Year International Conference 3
2012 exOndrej Kosulic, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, exWimolwan Chotwong, exPrasit Wongprom, exPeter Schwendinger, "New species of Perania (Araneae: Tetrablemmidae) from Central and North East Thailand", SPIDERS OF THE GREATER MEKONG REGION, 12 - 15 พฤศจิกายน 2012, เมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2012 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, exOndrej Kosulic, exNarin Chomphuphuang, exPrasit Wongprom, exCholakan NUANSUWON, exWannisa MUANGMANEE, exWisarut Sereenirach, "Youth activity of spider hunting for science exploration skill in His Majesty The King Insect Park, Nakhon Pathom, Thailand.", SPIDERS OF THE GREATER MEKONG REGION, 12 พฤศจิกายน 2012 - 15 กุมภาพันธ์ 2013, เมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2012 exOndraj Kosulic, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "Oxyopoes lineatipes (C.L. Koch, 1847) (Araneae, Oxyopidae): a common spider in physic nut plantation and their tolerance to a potential acaricide.", 27th European Congress of Arachnology 2012, 2 - 7 กันยายน 2012, Ljubljana สาธารณรัฐสโลวีเนีย