การสร้างชุดฝึกอบรมการควบคุมชั้นเรียนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนิสิตในระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์