การหาสมการแปลผลค่าการดูดกลืนแสง UV254 จากเครื่องมือวิเคราะห์แบบต่อเนื่องเป็นค่า COD lesiy[oheglupv69lksdii,