การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบ Noise Traders ของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exPanyawattananon, S., "Noise trading behavior analysis in the Stock Exchange of Thailand", Kasetsart Journal - Social Sciences, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 79-91
2012 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exPanyawattananon, S., "Returns, investor trading volumes and price volatility relationships on the stock exchange of Thailand", Kasetsart Journal - Social Sciences, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2012, หน้า 264-277