การผลิต ทำบริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของเอนไซม์รีคอมบิแนนท์โปรติเอส ของหนอนไหม