การย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติคไฮโดรคาร์บอน(พีเอเอช)โดยใช้แบคทีเรียที่ได้จากดินที่ปนเปื้อนน้ำมัน