ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานและเจลาตินสำหรับรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ไทยตัดแต่งพร้อมบริโภค 4 ชนิด