การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างอาชีพเสริม

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.รงรอง หอมหวล, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, inนางสาวกมลศรี สระทองพรม, exรัตนา เอการัมย์, "ผลของสารเร่งการเจริญเติบโตและไคโตซานในการขยายพันธุ์อโกลนีมาโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 297-307
Publish Year National Conference 1
2014 inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, exนางสาวรัตนา เอการัมย์, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, inดร.รงรอง หอมหวล, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์สิงหโมราโดยใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย