การออกแบบคลังสินค้าสำหรับผู้กระจายสินค้ารายย่อย

Publish Year National Conference 1
2013 exรติกร รสฟุ้ง, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบผังการจัดวางคงคลังสินค้าสำหรับผู้กระจายสินค้ารายย่อย", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2556, 17 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย