การควบคุมและติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล

Publish Year International Conference 1
2012 exKandarat Lamchumchang, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The preliminary bacteria screening for control frozen seafood wastewater treatment plant by using PCR technique", 2012 International Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering, May 11-13 2012. Guangzhou, China, 11 - 13 พฤษภาคม 2012, กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 3
2012 exนางสาววิจิตรา แก้วหลวง, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาแบคทีเรียหลักในระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบตะกอนเร่ง จากโรงอาหารทะเลแช่แข็งโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี ประเทศไทย
2012 exนางสาวกาญจนา ทุยเวียง, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียจากขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี ประเทศไทย
2012 exเกศกวี บุญช่วย, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบไหลขึ้นของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี ประเทศไทย