คุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อบริการร้านอาหารสหโภชน์

Publish Year National Conference 1
2012 exนิโลบล เหล่าเกษมสุขวงศ์, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพการบริการของร้านอาหารสหโภชน์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011), 12 - 13 มกราคม 2012, ชลบุรี ประเทศไทย