การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิตภาชนะบรรจุอาหารจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทย