การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังทรัพยากรการเรียนรู้ตามโครงการวิจัยพัฒนาเว็บไซด์คลังทรัพยากรการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มวิจัยทางการศึกษาสำนักพัฒนานวัตกรมการจัดการทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2553 (2553-2554)

  • inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

  • inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี