การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์