โครงการพัฒนา ECU, Software in the Loop (SIL) และ Hardware in the Loop (HIL) สำหรับเครื่องยนต์แบบเชื้อเพลิงร่วมและ HCCI