การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต: กรณีศึกษาในกระบวนการผลิตน้ำยางข้น ของฝ่ายโรงงาน 2 องค์การสวนยาง

Publish Year National Conference 1
2012 exจุติพร รอดเรือง, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exจิรชัย พุทธกุลสมศิริ, "การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กรณีศึกษาในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นของฝ่ายโรงงาน 2 องค์การสวนยาง", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ครั้งที่ 12 (ThaiVCML 2012), 22 - 23 พฤศจิกายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย