หมู่บ้านดอนขุนวิเศษผลิตผักครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมสดและแปรรูปเชิงพาณิชย์