โครงการวิจัยการพัฒนาชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าเคลื่อนที่สำหรับจักรยาน