การสำรวจความต้องการได้รับบริการวิชาการด้านพาณิชยนาวี ในเขตพื้นที่บางแสนและพัทยา