การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อาหารไทยผ่านอินเทอร์เน็ต

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DEVELOPMENT OF ONLINE COURSEWARE ON THAI FOOD GOOD HEALTH", TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2012, หน้า 390-393
Publish Year National Journal 1
2010 inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "กลยุทธการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกครัวไทยสู่ครัวโลก", ราชพฤกษ์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - มกราคม 2010, หน้า 21-25
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of e-learning on Thai Food through Internet", International Conference Educational Leadership, Knowledge & Technology Innovation in Cultural Diversity and Knowledge-based Society, 25 - 27 เมษายน 2011, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย