ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพของบัณฑิตวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพปี พ.ศ. 2548

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพของบัณฑิตวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีพ.ศ.2548", The Third SNRU International Conference on Cooperation for Development on the East-West Economic Corridor, 2 - 3 กันยายน 2010, สกลนคร ประเทศไทย